home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

Gymnastiekvereeniging Excelsior 1936 landskampioen

[04-11-11] 440-introsnippers10.jpg
NAAR GOUDA OP DE SCHAATS
16 JANUARI 1942!
Uit Gouda wordt ons bericht: De eerste Rotterdamsche dag in Gouda is weer geweest.
Al heeft deze winter het ijs lang op zich laten wachten, zoo mogen de schaatsliefhebbers toch niet klagen. Het ijs is prachtig en door de plotseling ingevallen vorst ia de oppervlakte spiegelglad.
Het kwam zeker door de felle koude en den ijzigen wind, dat het op den weg Rotterdam-Gouda nog niet al te druk was, maar niettegenstaande viel er gisteren toch al een gezellige drukte in de binnenstad op te merken, waarbij nog de sportieve jeugd uit den polder viel op te merken, die wegens den marktdag naar Gouda waren geschaatst.
Bij informatie bleek, dat ook de verschillende restaurateurs geen klagen hadden.

ZONDER BONNEN
In hoofdzaak werden snert en anijsmelk verkocht, omdat dit zonder bonnen verkrijgbaar is.
Maar ook in de bonlooze artikelen zijn de restaurants niet onuitputtelijk, zoodat de schaatsers in de volgende dagen bij hun bezoek aan eetgelegenheden -een bescheideN houding moeten aannemen en afwachten wat de pot schaft. In de meeste gevallen zal dit wel meevallen.

BROODBONNEN
De verkoop van stroopwafels en sprits zal dit jaar wel een tegenvaller worden. Er zullen maar enkelen zijn die hun broodbonnen voor deze artikelen kunnen missen.
Maar al deze tijdsverschijnselen zullen toch bij de ware schaatsliefhebbers niet opwegen tegen de mooie sport waarvan zij in deze dagen kunnen genieten. Zaterdag en Zondag zullen zooals in andere jaren weer honderden Rotterdammers onze stad bezoeken. Wij zullen hun zoo hartelijk mogelijk ontvangen!
16-1-1942
Dagblad van Rotterdam


Stad Gouda krijgt vier nieuwe voetbalterreinen.

Een uitkomst
Gouda was niet rijk aan voetbalterreinen. Olympia heeft een behoorlijk terrein aan den Graaf Florisweg; O.N.A. had een aardig terreintje in de Korte Akkeren; G.S.V. .D.O.N.K. en Gouda moesten onderdak zoeken buiten de stad. Wij schrijven O.N.A. had een aardig terrein, want deze vereeniging raakt het kwijt omdat de grondeigenaars het terrein verkocht hebben voor woningbouw.
Onze wethouder Van Staal heeft gemeend voor alle vereenigingen in het euvel „tekort aan terreinen" te moeten voorzien door den aanleg van 4 nieuwe terreinen voor te bereiden. Twee van 220 meter diep voor „Gouda" en O.NA. en twee van 150 meter diep voor G.S.V. en D.O.N.K.
Tijdens de voorbereiding werd een vergadering met de voltallige besturen ten Stadhuize uitgeschreven, waarbij het voltallig College van B. en W. aanwezig was en waarin onze wethouder de nieuwe plannen en billijke huurprijzen toelichtte.
De besturen waren over een en ander zeer voldaan. De plannen, zooals ze voorbereid zijn, hebben de goedkeuring gekregen van B. en W. en de Commissies van bijstand voor Gemeentewerken en Financiën.
De aanneming van de voorstellen in de Raadszitting van a.s. Donderdag is dus verzekerd.
Voor de Goudsche Voetbal- en Athletiek-organisaties, welke laatste er eveneens gebruik van mogen maken, een ware uitkomst.

13 augustus 1928
bron: Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad
GYMNASTIEK
DE OPENLUCHTSPELKAMPIOENSCHAPPEN TE GOUDA Aan de openluchtspel-kampioenschappen, welke Zondag a.s. vanwege het K.N.G.V. te Gouda worden gehouden, nemen deel:
De kampioenen van Noord-Holland, Zuid-Holland en het Noorden t.w.: „Kr. en Vlugheid", Haarlemmermeer (grensbal); „D. O. S." Bussum (Slingerbal); „0.D.I.N.", Amstelveen (Handbal), „Excelsior", Gouda, oudkampioen van Nederland (Slingerbal) en de vereeniging „Jahn II" te Stadskanaal (Handbal en Slingerbal).
„Aspasia", Groningen, neemt enkel, deel aan het Grensbal-kampioenschap van Handbal dames. Deze vereeniging heeft alleen ingeschreven voor dit spel, waaruit blijkt, dat de beoefening van het handbalspel door dames in andere deelen van ons land nog niet zoo ver gevorderd is, dat men aan de kampioens-competitie kan deelnemen. Dit is wel jammer, omdat deze vereeniging een goede ploeg handbal-speelsters kan afvaardigen. De selectie-wedstrijden van Zuid- Holland vinden pas Zaterdag plaats, zoodat nog niet bekend is welke ploegen dit district zullen vertegenwoordigen.
21 augustus 1930
Nieuwsblad van het Noorden

SCHAATSEN De tocht naar Gouda van den
Zuid-Hollandschen IJsbond

's-Gravenhage - Gouda De eerste tocht, dien de Z.H.IJ. sedert zijn bestaan had aangekondigd naar Gouda, is een succes geworden. Zondagmorgen 10 uur vertrokken ruim 60 rijders en een viertal rijdsters naar de Pijpenstad. Uit Rotterdam wordt Gouda veel bezocht op schaatsen. Dan ziet men heel den ijsweg langs de vrouwen en mannen met pijpenversieringen om den hak, de muts of op de borst huiswaarts gaan. Gouda was zondag in feeststemming.
Uit 's-Gravenhage is een tocht daarheen veel moeilijker. Dwars door het polderland moet men er komen. Maar dat ziet men dan ook op zijn mooist. Over Duivenvoorde, Stompwijk, Benthuizen, Hazerswoude, Boskoop is de ruim 50 km lange tocht gegaan, met 3 maal rust. Onderweg zijn velen afgezakt. Maar de kern is er gekomen. Voorbij Boskoop werden de banen hoe langer hoe beter.
De aankomst in Gouda, waarvan de torens prachtig boven het lage land uitstaken, langs de brede vaart aan den Zuidplaspolder waar tal van rijders en rijdsters met de pijpenversieringen ons tegemoet kwamen, allen stroopwafel en sprits meedragend, was een buitengewone aanblik, 't Leek er wel kermis.
Honderden voetgangers op de ijswegen, tenten, waarin pijpen in allerlei soort verkrijgbaar waren, stonden er van het ijs tot midden in de stad. Tot 6 uur mochten ze verkocht worden. De vlag van de Z.H.IJ. wapperde bij onze aankomst.
Toen men hoorde dat wij van Den Haag waren gekomen, vonden ze dat toch wel een kranig stukje toerisme.
Nu is 't gaan dooien en wordt er gespuid, zodat het ijs onder en bij bruggen gevaarlijk wordt. Rijders, past op!
Het Vaderland
30-1-1933

SCHAATSEN Gauw ƒ 1000 verdiend
Leeuwarden, 22 Dec. - Toen bij de eerste hardrijderijen op de korte baan onder beroepsrijders in Friesland in het jongste ijsseizoen den rijders S. Molenaar te Jourt en T. Terpstra te Oldeboorn bleek, dat zij tot de snelste rijders behoorden, besloten ze met hun beiden buiten Friesland hun geluk te beproeven en wel in de provincie Zuid Holland.
Van Gouda uit togen zij er dagelijks op uit om deel te nemen aan wedstrijden in die omgeving.
Gisteren keerden zij in Friesland terug en het bleek, lezen wij in het „Handelsblad" dat zij over het resultaat van hun excursie zeer tevreden waren.
In ruim een week tijd hadden zij ieder 500 gulden aan prijzen gewonnen. Over het algemeen was de strijd er niet zoo zwaar geweest als in Friesland. Hier en daar hadden echter „Hollandsche" rijders flink partij gegeven. Zij hadden het zelfs een keer tegen een „Hollander" moeten afleggen, nl. tegen De Jong uit Lekkerkerk. Bron: De Sumatra post
10 januari 1935

KEGELEN

Te G o u d a zal van 14 tot 28 Augustus een nationale wedstrijd in het kegelen gehouden worden. Eere voorzitter van dezen wedstrijd is de Heer R. L. Martens, burgemeester van Gouda.
De wedstrijd is uitgeschreven door de Goudse kegelclubs „Antipoedel," „Houd plank," „Amicitia" en „Hollandse jongens". De jury bestaat uit de heeren J. Vuijk en
Th. Smidt; plaatsvervangend lid is de Heer A. Ouderkerk.
De wedstrijd is gesplitst met onderafdelingen, uit juniores corpswedstrijd; seniores corpswedstrijd; kroningswedstrijd, personele wedstrijd en vrije baanwedstriid. Verschillende prijzen zijn beschikbaar gesteld, als: gouden-, zilveren-, verguld zilveren en bronzen medailles, benevens luxe-voorwerpen.
Inschrijvingen tot deelneming aan den wedstrijd worden voor of tot den 6de Augustus ingewacht bij den secretaris, den Heer J. Zwart Pz, te Gouda.

Datum: 6 augustus 1898
Bron: Het nieuws van de dag: kleine courant

Roeien en zeilen 1911
De onlangs opgerichte roei- en zeilvereeniging „Gouda" heeft Zondag in tegenwoordigheid van vele belangstellenden haar nieuwe clubgebouw te Reeuwijk geopend. De voorzitter, de heer J. Reyers, bracht dank aan den burgemeester van Gouda en aan allen, die tot het tot stand komen van het clubgebouw hadden medegewerkt. Het clubgebouw werd daarna in gebruik gesteld. Het rust op twee cementijzeren pontons en bevat beneden een botenhuis en rijwielbergplaats, de bovenverdieping is tot clublokaal ingericht. Er werden dezen eersten dag aangename watertochtjes gemaakt op de mooie, schilderachtige Reeuwijkse plassen. Na afloop was er diner in hotel Zomerzorg, te Reeuwijk.
Datum: 7 juni 1911
Bron: Het nieuws van den dag: kleine courant

WATERPOLO 1929
Jan den Boer jubileert. Hij speelt zijn 250sten wedstrijd.
Heden vierde een bekende figuur in de Nederlandsche zwemwereld, de heer J. C. den Boer te Gouda, een bijzonder jubileum. Hij speelde zijn 250sten waterpolowedstrijd, een jubileum, dat zeker tot de zeldzaamheden behoort, omdat het aantal polowedstrijden, dat in ons land gespeeld wordt,' betrekkelijk gering is.
Jan den Boer, die al jarenlang aanvoerder is van de oudste Zwemclub G.Z.C. en vermoedelijk wel de oudste actieve polospeler van ons land, is in de zwemwereld een zeer sympathieke figuur, door zijn jovialiteit en sportieve opvattingen bij een ieder bemind.
Hij vertegenwoordigde verschillende malen ons land in internationale wedstrijden, maakte deel uit van de Waterpolocommissie van den N.Z.B, en heeft vooral op organisatorisch gebied zijn sporen verdiend. Bij de Olympische Spelen te Amsterdam was hij, zooals men zei, „de officieuse directeur van het zwemstadion".
De Goudsche kolossus, die in de plaats zijner inwoning zeer populair is, heeft vroeger, toen de G.Z.C, niet in de competitie speelde, eenige jaren lang de kleuren der A.Z, en P.C. te Amersfoort verdedigd, doch nadien heeft hij immer voor Gouda gespeeld. Het ligt in de bedoeling van het bestuur der G.Z.C. en van zijn medespelers om dit jubileum op intieme wijze te vieren tijdens een diner, dat hedenavond zal plaats vinden in hotel „De Zalm" te Gouda. Datum: 31 augustus 1929
Bron: Voorwaarts (sociaal democratisch dagblad)

Gymnastiekvereeniging Excelsior Gouda landskampioen slingerbal 1936
ATHLETIEK
Nationale balspelkampioenschappen
Het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond heeft Zondag de eindwedstrijden voor de nationale balspelkampioenschappen gehouden, welke ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Goudsche gymnastiekvereeniging Excelsior op het terrein van ONA te Gouda waren georganiseerd. Carna (Zaandam) werd landskampioen grensbal en Excelsior (Gouda) behaalde het kampioenschap van Nederland slingerbal. De uitslagen luiden: Grensbal: Carna (Zaandam) - Lynden (Haarlemmermeer) 4-0; Amstel's G.V. (Amsterdam) vrijgeloot; afmattingswedstrijd Amstel's G.V. - Excelsior (Gouda) 7-0. eindstrijd: Carna - Amstel's G.V. 2-0.
Slingerbal: eindstrijd: Excelsior (Gouda) - Kracht en Vriendschap (Amsterdam) 8-0.
Handbal: propagandawedstrijd: Excelsior (Gouda) - Achilles (Utrecht) 9-3. Datum: 31 augustus 1936
Bron: Het Vaderland


Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!