home
Goudanet zoekt in
• de catalogi van bibliotheek, streekarchief en museum;
• lokale internetsites;
• Tidinge van die Goude (fulltext);
• de Schatkamer (fulltext);
• landelijke bronnen;
• nieuwsbrieven, publicaties e.d. van Goudse cultuurhistorische organisaties

Komt er beroepsvoetbal in Nederland

[08-05-10] 440-bertaaldgou.jpg

Komt er Beroepsvoetbal in Nederland?
Voetbalperiodieken en ook de dag- en weekbladen, houden zich in uitvoerige artikelen intens bezig met de vraag of in Nederland invoering van het beroepsspel in de naaste toekomst mogelijk zal zijn.


Vooraanstaande sportjournalisten als bv. de heren Ir. Van Emmenes en Geudeker wijden er lange artikelen aan. Ook in clubbladen verschijnen vrij regelmatig publicaties, die de aandacht vragen voor dit tot een probleem geworden onderwerp.


De meer directe aanleiding tot al deze pennenvruchten is te vinden in de oprichting van de N.B.V.B., de Nederlandse Beroeps Voetbal Bond.
De namen van de Bestuurders van de Jonggeborene hebben in de voetbalwereld nu niet direct een roemruchte klank, met uitzondering dan van de Technisch leider, de heer Jan de Natris, die in zijn tijd inderdaad tot de zeer groten onder de Voetbalhelden mocht worden gerekend.


Hoewel dit bij een Beroepsbond, die dus een zuiver zakelijke inslag heeft, nu niet beslist nodig is, lijkt het ons toch wel gewenst, dat deze Bestuurders in de voetbalwereld als kind in huis zijn! Wij vrezen nl. dat er anders wat al te nonchalant met de belangen van onze voetballers zal worden omgesprongen. Er schuilt in deze zaak een groot gevaar voor een aantal prominenten van onze velden. Een gevaar, dat niet alleen henzelf zal schaden, doch waardoor ook de voetbalgemeenschap in haar geheel een geduchte en zeker ongewenste knauw kan worden toegebracht.


De mogelijkheid is zeker niet denkbeeldig en dient ook onder de ogen te worden gezien, dat deze hele affaire organisatorisch niet juist wordt aangepakt. Dat het welzijn van de Nederlandse voetbalsport in haar geheel niet zou worden gediend, omdat het zakelijk element te veel op de voorgrond zou staan. Wij hebben gelezen, dat de verwezenlijking van optische verwachtingen zeker niet denkbeeldig zou zijn. In alle provincies konden er wel elftallen worden samengesteld, die dan getooid met de namen van grote steden in die provincies, in het strijdperk zouden treden. Dit heeft wellicht een aantal spelers van vooraanstaande verenigingen in den lande er toe gebracht contact op te nemen met de nieuw opgerichte N.B.V.M. !


Maar wat, indien deze zaak nu eens geen levensvatbaarheid zou hebben? Binnen korter of langer tijd zullen toch de namen van de aspirant-profs bekend moeten worden gemaakt.

Zolang de K.N.V.B. een afwijzend standpunt tegenover de invoering van beroepsspel in ons land blijft innemen - en dus de leiding daarvan zeker niet in eigen land blijft innemen - zal het noodlottige gevolg van zulk een namenpublicatie moeten zijn, dat al deze gegadigden op de beroepslijst worden geplaatst en daarmede uitgeschakeld worden voor de beoefening van hun sport als amateur! We zien het nu reeds, hoe lang teruggekeerde professionals moeten wachten, totdat zij weer het predicaat "amateur" mogen voeren en in de rijen van amateurverenigingen kunnen worden opgenomen.

Dan zouden zij niet alleen zichzelf misschien voor jaren beroofd hebben van de mogelijkheid tot de beoefening van de voetbalsport, die toch ook hen na aan het hart ligt, maar bovendien zou het Nederlandse voetbal zich plotseling geplaatst zien voor het wegvallen van een aantal van haar beste spelers! En daarmede zou de voetbalsport toch zeker niet gediend zijn, nog gezwegen van het vraagstuk der spelpeilverbetering.


Wij kunnen het niet anders zien, dan dat de grootste behoedzaamheid in acht genomen dient te worden bij overwegingen omtrent het al of niet toetreden tot de nieuwe Bond. Wij weten vanzelfsprekend niet, welke financiële perspectieven er voor de nieuwbakken profs worden geopend, doch naar onze mening is het zo: hoe groter de gage, hoe groter het gevaar! Dit is zuiver de kwestie van een rekensommetje. Alle salarissen, alle kosten zullen uit de recettes bestreden moeten worden. Stel nu, dat de belangstelling, nadat de eerste nieuwsgierigheid van het publiek bevredigd zou zijn, belangrijk zou teruglopen, dan is een financiële ramp zeker niet denkbeeldig en een vordering op een dubieuze debiteur is altijd al een onaangename geschiedenis geweest!


Het gaat dus in dit artikel niet in de eerste plaats om de vraag of wij voor- dan wel tegenstanders van de invoering van beroepsspel in ons land zouden zijn. Wij wensen slechts te wijzen op het feit, dat het voor de nieuwe beroepsspelers zeker niet uitsluitend rozengeur en maneschijn zal zijn! Alle gegadigden naar een plaatsje in een beroepselftal, doen er naar onze mening goed aan, zich terdege te overtuigen van de mogelijkheden, die hun nieuwe staat hen bieden zal! De grote vraag is, of ons land al rijp is voor de invoering van het beroepsspel.


Wij vrezen van niet, ook al omdat wij de leiders en bestuurders van onze eigen verenigingen volkomen competent en in staat achten, daadwerkelijk aan de verbetering van het spelpeil mede te werken. Of daarnaast een ruimere toepassing van de amateurbepalingen wenselijk of misschien zelfs noodzakelijk is, kan beschouwd worden als een kwestie van geheel andere orde, waarover in een afzonderlijk artikel t.z.t. nog wel eens gesproken kan worden.


Dit artikel heeft geen ander doel, dan in alle bescheidenheid te wijzen op de gevaren, die momenteel aan de aansluiting bij de nieuwe Bond verbonden zijn. Het Nederlandse voetbal is gedurende de laatste jaren helaas afgezakt tot een betreurenswaardig dieptepunt, doch of de invoering van het beroepsspel daarin verandering ten goede zou kunnen brengen, is zeer de vraag en daarom zouden wij niet gaarne het risico willen lopen van het plotseling verlies van enkele of meerdere uitblinkers op onze velden. Zulk een dieptepunt heeft ons voetbal wel eens meer gekend.


Ook toen werd aan de Nederlandse naam als voetbalnatie slag op slag toegebracht. Maar toen kwam de periode Lotsy, waaruit zelfs de "We gaan naar Rome" stemming ontstond.


Wij geloven, dat, als wij nu, in dit tijdperk van neergang weer de juiste man of mannen kunnen vinden, die met dezelfde energie en dezelfde "vakbekwaamheid" de zaak weten aan te pakken, het herstel en de opgang zeker mogelijk zullen zijn! Dan zal het schip toch wel gered kunnen worden, zonder daarbij de risico's te lopen van het verlies van een groot deel der bemanning!


P. DE JONG schreef in het Officieel Orgaan van de v. & a.v. Gouda 17de jaargang no. 8
JANUARI 1954 het bovenstaande artikel.

realisatie: C. Vermeulen
SPORTSTAD

Typewerk: Joke Loendersloot


Typewerk: Joke Loendersloot

Reageer zelf op deze pagina
Schrijf een reactie
Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include(includes_html/footerlinkjes.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'includes_html/footerlinkjes.php' for inclusion (include_path='.:/var/php5/lib/php') in /srv/pimbol/www/dossiers.goudanet.nl/dossiers.php on line 229
X

nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief!